border
 
คุณประยงค์ รณรงค์

“ขณะนี้เกษตรกรรายย่อยมีความลำบากมากขึ้น จะอยู่รอดได้อย่างไรในกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน จะทำอย่างไรให้เขามีการศึกษา มีความรู้ เรื่องเศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสม เพราะชุมชนยังขาดการจัดการมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ผลิตออกมาจำหน่ายไม่ได้ราคา เศรษฐกิจไม่ก้าวหน้า ถ้าทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มข้นได้ จะก่อให้เกิดการจัดการด้านทรัพยากร เกิดมูลค่าเพิ่ม และสังคมสงบเรียบร้อย ซึ่งมีหลายพื้นที่เป็นตัวอย่าง ที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสุขภาพของชุมชน และเมื่อ ปตท. เข้าไปมีส่วนร่วม ก็จะทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอีก”

หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงเน้น 2 อย่าง เป้าหมายคือการพึ่งตนเองของชุมชน และหัวใจคือการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเองและโลกภายนอก นอกจากนั้นการจัดการความรู้ที่เป็นระบบควรทำให้ได้ก่อน เพราะจะนำไปสู่การจัดการเรื่องอื่น ๆ ได้สำเร็จ รวมไปถึงการพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม “สร้างคน” เกิดขึ้นเมื่อมี “ความรู้” และ “ปัญญา”ควบคู่กัน คนมีความรู้และปัญญาภายในคนคนเดียวกัน การ “สร้างคน” ต้องทำให้คนมีความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเองก่อน จึงจะแก้ปัญหาส่วนรวม หรือสังคมได้

ปัจจุบันในชุมชนมีปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ในชุมชนมีทรัพยากรแต่ชาวบ้านขาดความรู้ความสามารถในการจัดการจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้ง 3 เรื่องจึงต้องทำพร้อมกัน ควรเสริมในเรื่องการจัดการของชุมชน