border
นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสุ่น เสมือนปราชญ์ชาวบ้านผู้ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการเรียนรู้และเป็นที่ศรัทธาของคนตำบลทุ่งควายกินมาโดยตลอด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ก่อนหน้านี้คุณสุ่นปลูกทุเรียน แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรง ดินแข็งกระด้าง ไส้เดือนตายขาดปัจจัยสำคัญในการเพิ่มแร่ธาตุในดิน ช่วงที่ประสบวิกฤติคุณอ๋า พรมไธสง แนะนำให้ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพกระทั่งต้นทุเรียนพื้นตัวกลับมายืนต้นได้อีกครั้ง ทำให้คุณสุ่นเริ่มศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากหนังสือเอกสารอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรที่ต้องการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แล้วเริ่มทำปุ๋ยหมักกองทดลองใช้กับพืชล้มลุกแล้วได้ผลที่ดี คุณสุ่นและชาวบ้านต่ออยอดผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในสวนผลไม้ได้ผลสำเร็จ ไม่เคยหันกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีอีกเลย

หลังจากได้ร่วมงานกับโครงการฯ ทำให้คุณสุ่นเกิดแนวคิดปลูกป่าและเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนถึงประโยชน์ของป่า นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างการทำบัญชีครัวเรือน เตาเผาถ่าย น้ำส้มควันไม้ น้ำยาเอนกประสงค์ ทำให้คุณสุ่นรู้เท่าทันการใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังได้นำคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการเกื้อกูลกัน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์

 
คุณเหรียญ ชัยมิ่ง
 
คุณเหรียญ ชัยมิ่ง
ช่วงแรกคุณเหรียญประกอบอาชีพค้าขาย วันหนึ่งเกิดไฟไหม้บ้านขณะที่แม่บุญมีและลูกนอนอยู่ที่บ้าน แต่ตัวพ่อเหรียญได้ไปเยี่ยมอาก...
อ่านต่อ
สวัสดิ์ จันทร์เพ็ง
 
สวัสดิ์ จันทร์เพ็ง
นายสวัสดิ์ จันทร์เพ็ง ลูกหลานคนบ้านเสียว มีอาชีพหลักคือการทำนามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เริ่มหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งแ...
อ่านต่อ
วิชัย ศรีเมือง
 
วิชัย ศรีเมือง
ปัจจุบัน อายุ 51 ปี ชีวิตในวัยเด็กเหนื่อยมาก ทั้งเรื่องของการแรงงานและเรื่องใจจากพ่อเลี้ยง ต้องทำอาหารกินเอง เมื่ออายุได...
อ่านต่อ