border
นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสุ่น เสมือนปราชญ์ชาวบ้านผู้ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการเรียนรู้และเป็นที่ศรัทธาของคนตำบลทุ่งควายกินมาโดยตลอด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ก่อนหน้านี้คุณสุ่นปลูกทุเรียน แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรง ดินแข็งกระด้าง ไส้เดือนตายขาดปัจจัยสำคัญในการเพิ่มแร่ธาตุในดิน ช่วงที่ประสบวิกฤติคุณอ๋า พรมไธสง แนะนำให้ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพกระทั่งต้นทุเรียนพื้นตัวกลับมายืนต้นได้อีกครั้ง ทำให้คุณสุ่นเริ่มศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากหนังสือเอกสารอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรที่ต้องการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แล้วเริ่มทำปุ๋ยหมักกองทดลองใช้กับพืชล้มลุกแล้วได้ผลที่ดี คุณสุ่นและชาวบ้านต่ออยอดผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในสวนผลไม้ได้ผลสำเร็จ ไม่เคยหันกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีอีกเลย

หลังจากได้ร่วมงานกับโครงการฯ ทำให้คุณสุ่นเกิดแนวคิดปลูกป่าและเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนถึงประโยชน์ของป่า นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างการทำบัญชีครัวเรือน เตาเผาถ่าย น้ำส้มควันไม้ น้ำยาเอนกประสงค์ ทำให้คุณสุ่นรู้เท่าทันการใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังได้นำคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการเกื้อกูลกัน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์

 
สกุล รุ่มนาค
 
สกุล รุ่มนาค
ชีวิตเริ่มแรกประกอบอาชีพทำนา ต่อมาจึงทำสวนแบบแบผสมผสาน ได้เกิดการซึมซับความรู้ของบรรพบุรุษในการทำสวนผสมผสานในการปลูกพืช...
อ่านต่อ
ดวง ทองฉิมพลี
 
ดวง ทองฉิมพลี
เดิมทีนางดวงและครอบครัวตั้งใจที่จะมาทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพดและปลูกข้าวไร่แบบพออยู่พอกินกันในครอบครัวเท่านั้น
อ่านต่อ
พรรณี ใยไม้
 
พรรณี ใยไม้
ปัจจุบัน อายุ : 51 ปี เข้าร่วมทำงานกับโครงการรักษ์ป่าฯ เมื่อประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2552 ในฐานะครัวเรือนอาสา
อ่านต่อ