border
นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายสุ่น วงศ์ซิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสุ่น เสมือนปราชญ์ชาวบ้านผู้ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการเรียนรู้และเป็นที่ศรัทธาของคนตำบลทุ่งควายกินมาโดยตลอด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ก่อนหน้านี้คุณสุ่นปลูกทุเรียน แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรง ดินแข็งกระด้าง ไส้เดือนตายขาดปัจจัยสำคัญในการเพิ่มแร่ธาตุในดิน ช่วงที่ประสบวิกฤติคุณอ๋า พรมไธสง แนะนำให้ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพกระทั่งต้นทุเรียนพื้นตัวกลับมายืนต้นได้อีกครั้ง ทำให้คุณสุ่นเริ่มศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากหนังสือเอกสารอบรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรที่ต้องการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แล้วเริ่มทำปุ๋ยหมักกองทดลองใช้กับพืชล้มลุกแล้วได้ผลที่ดี คุณสุ่นและชาวบ้านต่ออยอดผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในสวนผลไม้ได้ผลสำเร็จ ไม่เคยหันกลับไปใช้ปุ๋ยเคมีอีกเลย

หลังจากได้ร่วมงานกับโครงการฯ ทำให้คุณสุ่นเกิดแนวคิดปลูกป่าและเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนถึงประโยชน์ของป่า นอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างการทำบัญชีครัวเรือน เตาเผาถ่าย น้ำส้มควันไม้ น้ำยาเอนกประสงค์ ทำให้คุณสุ่นรู้เท่าทันการใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังได้นำคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการเกื้อกูลกัน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์

 
พัณนิดา คงแก้ว
 
พัณนิดา คงแก้ว
ปัจจุบัน อายุ 41 ปี จบมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่โรงเรียนพะโต๊ะพิทยา จากนั้นเดินทางสู่กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
ลินดา ไชยต้นเทือก
 
ลินดา ไชยต้นเทือก
พี่ลินดาทำงานรับจ้างทั่วไปจนแม่ประยูร พลอยประสงค์ ชักชวนให้มาเย็บผ้าโหล หลังจากเย็บผ้าโหลไปสักพักหนึ่ง
อ่านต่อ
บัวแก้ว จินดาธรรม
 
บัวแก้ว จินดาธรรม
ปัจจุบัน อายุ 64 ปี ได้เปลี่ยนวิถี “จากพืชพาณิชย์เชิงเดี่ยว” สู่ “เกษตรพอเพียง (ปลอดสาร)” ที่มีส่วนทำให้ชีวิตต้องพึ่งพาเ...
อ่านต่อ